Manwa re kaleo tani bhaona lyric

मनोवा रे …. करलेउ तीन भावनाको0 . चाइर दिन केर जिन्दगानी हैंसेहो न कभी अपनामनोवा रे … – 2 1 . { जाइत पाइत बड़ छोट केर भेद भावनाछुआ – छूत ऊँच – नीच , केर डींग हंकैना } -2रौर हेके मनवा , सेके भुलाना – 2मानुख जनम गंवाना -2मनोवा रे ….. 2 . { जे …